EFOP-3.3.2-16-2016-00331

A kedvezményezett neve: Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár

A projekt címe: Az Ady Endre Művelődési Központ Közművelődési programja a köznevelés eredményességéért

A szerződött támogatás összege: 24 176 641 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00331 azonosítószámú pályázat tervezett fejlesztési célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozásokon kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, a projektben létrejövő nem formális és informális tanulási alkalmakkal (vetélkedő, heti, havi szakkör, témanap, klubfoglalkozás, művészeti csoport, tábor, kulturális óra), melyeket az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár valósít meg számukra.

A projekt által létrehozott szolgáltatások a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyerekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, kifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. Ezáltal hozzájárul az együttműködő nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjaihoz.

A projekt által létrehozott szolgáltatások hozzájárulnak a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint.


A 2018. március 1. – 2020. február 29-e között megvalósuló projektben a fejlesztés által érintettek köre Nádudvar, ebes, Hajdúszoboszló és Nagyhegyes települések nevelési-oktatási intézményei és dolgozói. Az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, a köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók, különösen a szociokulturális hátrányokkal érintettek, életkorukhoz képest alulteljesítők és családjuk.

A lehetséges partneri kör kiválasztása a települések földrajzi elhelyezkedését és az igényfelmérés eredményét figyelembe véve került sor.

A célcsoport elérése, bevonása a nevelési-oktatási intézményekkel való szoros együttműködésünk keretében történik. A gyerekek szolgáltatásokba való bevonása a nevelési-oktatási intézményekkel megkötött együttműködési megállapodások kereteinek megfelelően történik. A nem formális és informális, tanórán kívüli tanulási alkalmak célcsoportja a tanulók, a tanulók családjai, illetve általánosságban mindenki, aki az iskolával, az iskoláskorú gyermekkel kapcsolatban áll, a célcsoporton belül pedig kiemelten a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.

 

Együttműködő partnerek:

1.   Napfény Óvoda és Bölcsőde, Nádudvar

2.   Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Nádudvar

3.   Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló

4.   Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Ebes

5.   Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola, Nagyhegyes

6.   Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolája és Kollégiuma, Nádudvar

A megvalósítás 24 hónapjában összesen 8 foglalkozás típus keretében 19 féle program valósul meg, évi 391 alkalommal.  

Foglalkozás típusok:

 • -  Verseny-vetélkedő
 • -  Kulturális órák
 • -  Témanapok
 • -  Tábor
 • -  Művészeti csoport
 • -  Heti szakkör
 • -  Havi szakkör
 • -  Műhely- és klubfoglalkozás


A támogatást igénylő a következő indikátor esetében vállal magasabb értéket: a projekt minimálisal előírt indikátor értéke esetén az intézmény 40%-kal magasabb értéket vállal.

A beavatkozások keretében bevont hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók és gyerekek aránya: 31%

Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves) száma: 140 fő.

 

A fenti mutatók a célokkal és a célokat szolgáló tevékenységekkel összhangban kerültek meghatározásra. A számszerűsített szakmai elvárások az előzetesen felmért helyi igényeknek megfelelnek, ez alapján került meghatározásra a foglalkozások típusa és száma, a programokba bevont személyek száma és a bevont hátrányos helyzetűek aránya. A monitoring mutatók értékei a helyi viszonyoknak és a céloknak megfelelően kerültek meghatározásra.

A tevékenységeket ütemterv alapján végezzük. A tárgyi és személyi feltételeket közösen megteremtettük, azonban néhány eszköz beszerzésére szükség van a teljes körűvé tételhez. Felelősséggel vállaljuk, hogy a rendelkezésre álló és a kialakítandó szakmai megvalósítói kör mind létszám, mind szakmai képzettség és szakmai tapasztalatok alapján biztosítani tudja a projekt szakmai működtetését, a célcsoporttal való kapcsolattartást és a pénzügyi elszámolások elvégzését. A megvalósítás esetleges kockázatait feltártuk, és megterveztük azok kezelésének módját is. A projektünk céljai, rövid- és hosszú távú hatásai nem csak a meghatározott jogszabályok előírásaihoz és elvárásaihoz illeszkednek, hanem a helyi esélyegyenlőségi tervek intézkedéseihez is kapcsolódnak. A fenntarthatóság követelményeinek eleget teszünk, csakúgy, mint ahogy megfelelünk a nyilvánossági előírásoknak, és gondoskodunk esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítéséről. Gondoskodtunk arról, hogy projekthez szükséges emberi és egyéb erőforrások a fenntartási időszakban is rendelkezésre álljanak; fejlesztésünket úgy végezzük, hogy azok eredményei ez időszakban is éreztessék hatásukat. Ennek megfelelően terveztük meg a fenntartási időszak tevékenységi formáit is minden együttműködő intézményben.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. február 29.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00331.

 

A  pályázat által megvalósult tevékenységek plakátjait az alábbi galériában nézhetik meg:   Plakát galéria 3.3.2
EFOP-3.7.3-16-2017-00332

A kedvezményezett neve: Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár

A projekt címe: Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása

A szerződött támogatás összege: 36 250 256 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

Az EFOP-3.7.3-16-2017-00332 azonosítószámú pályázat tervezett fejlesztési célja a projektben résztvevő közművelődési közösségi színteret fenntartó, Ady Endre Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közművelődési intézmény - által megvalósuló, egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák kialakítása sokszínű tematikájú programmal, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, illetve a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése.

A fejlesztés a 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal elfogadott, „Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiájában” megfogalmazottak szerint kerül megvalósításra.

Kiemelten kívánunk foglalkozni a köznevelésben részt nem vevők, illetve a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű célcsoportokkal.

A 2018. január 15. – 2020. január 14-e között megvalósuló projekt rövid távú célja az egész életen át tartó tanulást támogató tevékenységek és tudásátadási formák biztosítása. Ennek keretében a célcsoport számára új tevékenységek és szolgáltatások kialakítását tervezzük, illetve a jelenleg nyújtott szolgáltatások tartalmi-, módszertani megújítását célozzuk, ezáltal ezek eredményességét és hatékonyságát kívánjuk növelni.

Az innovatív, formális és informális tanulási formák helyi szinten elérhetővé tétele nagyon fontos azon hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű lakosok számára, akik körülményeik miatt a felnőttképzés számára nehezen elérhetőek és kevéssé motiváltak. A programok célja a tudás, a készségek és a kompetenciák fejlesztése, amely elősegíti az elsődleges célcsoport munkaerő-piaci és társadalmi közéletbe való beilleszkedését vagy visszatérését.

A helyi igényekre és szükségletekre reagálva kívánjuk az élethosszig tartó tanulási programjait kialakítani és megvalósítani.

Hosszú távú célként tűztük ki az alábbiakat:

 • -  Nádudvaron élők életminőségének a közművelődés eszközrendszerével történő javítása, az élethosszig tartó tanulás lehetőségének és a permanens művelődés biztosítása.
 • -  Az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés, a kulturális tevékenységekben való részvétel erősítése.
 • -  A helyi és nemzeti kultúra értékeinek bemutatása, megismertetése /különösen a felnövekvő generáció körében.
 • -  Az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével segítségnyújtás a csoportok, közösségek működési feltételeinek kialakításához.
 • -  A településen, illetve a térségben működő, elsősorban kulturális és ifjúsági szervezetekkel történő kapcsolatépítés. Velük együttműködve programok, rendezvények szervezése.
 • -  Kulturális partnerek felkutatása, megnyerése.
 • -  A kreativitást, kvalitást és a kohéziót fejlesztő közösségi művelődési kezdeményezések felkarolása, közösségépítés.

A megvalósítás 24 hónapjában összesen 9 foglalkozás típus keretében 23 féle program valósul meg elsődlegesen az alapkompetenciák fejlesztése, önképzés, közösség építés, formálás céllal. Célcsoportja a fiatal felnőttek, 16-25 éves, képzetlen, hátrányos helyzetű munkanélküliek, nagycsaládosok, kisgyermekes szülők, idősek, nyugdíj előtt álló felnőttek, a város felnőtt lakossága.

A szakmai programok között 3 féle tanfolyam, 2 féle klubfoglalkozás és havi szakkör, 2 művészeti csoport, 3 féle ismeretterjesztő előadássorozat,1 műhelyfoglalkozás és 3 féle foglalkozássorozat valósul meg, de a tervek között szerepel 4 féle szabadegyetemi sorozat és évi 2 kompetenciafejlesztő, alkotótábor kerül megrendezésre.

A támogatást igénylő a következő indikátor esetében vállal magasabb értéket:

 • -  Munkanélküliek száma, beleértve a tartós munkanélkülieket is: 14 fő.
 • -  A beavatkozások keretében bevont személyek közül legalább 61% hátrányos helyzetű.

Inaktívak száma, akik nem vesznek részt oktatásban vagy képzésben: 15 fő.

A projekt keretében megvalósított tevékenységek során a tanulási programokban részt vevők száma: 100 fő.

A fenti mutatók a célokkal és a célokat szolgáló tevékenységekkel összhangban kerültek meghatározásra. A számszerűsített szakmai elvárások az előzetesen felmért helyi igényeknek megfelelnek, ez alapján került meghatározásra a tanulási programok száma, a programokba bevont személyek száma és a bevont hátrányos helyzetűek aránya. A monitoring mutatók értékei a helyi viszonyoknak és a céloknak megfelelően kerültek meghatározásra.

Figyeltünk arra, hogy e projekt keretében kifejlesztett tartalmak hosszú távon is hasznosíthatók legyenek, és be tudjuk építeni intézményünk tevékenységébe. A tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak, néhány eszköz beszerzésére azonban szükség van a feltételek teljes körűvé tételéhez. Felelősséggel vállaljuk, hogy a rendelkezésre álló és a kialakítandó szakmai megvalósítói kör mind létszám, mind szakmai képzettség és szakmai tapasztalatok alapján biztosítani tudja a projekt szakmai működtetését, a célcsoporttal való kapcsolattartást és a pénzügyi elszámolások elvégzését. A megvalósítás esetleges kockázatait feltártuk, és megterveztük azok kezelésének módját is. A projektünk céljai, rövid- és hosszú távú hatásai nem csak a meghatározott jogszabályok előírásaihoz és elvárásaihoz illeszkednek, hanem ráépülnek az előző programjaink eredményére, és továbbfejlesztik azokat. A fenntarthatóság követelményeinek eleget teszünk, csakúgy, mint ahogy megfelelünk a nyilvánossági előírásoknak, és gondoskodunk esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítéséről. Gondoskodtunk arról, hogy projekthez szükséges emberi és egyéb erőforrások a fenntartási időszakban is rendelkezésre álljanak; fejlesztésünket úgy végezzük, hogy azok eredményei ez időszakban is éreztessék hatásukat. Ennek megfelelően terveztük meg a fenntartási időszak tevékenységi formáit és a tanulási programját is. Költségvetésünk belső arányait úgy igazítottuk, hogy biztosítsa a tevékenységek maradéktalan és eredményes megvalósítását.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. január 14.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00332.


A pályázat által megvalósult tevékenységek plakátjait az alábbi galériában nézhetik meg:   Plakát galéria 3.7.3

Copyright © 2014. All Rights Reserved.
Flag Counter                                                                      

Oldalunk megfelelő megtekintéshez az Adobe Flash Player legfrissebb változata szükséges, amit erről a linkrőllthet le!

Továbbá a letölthető dokumentumok PDF formátumban érhetőek el, amihez az Adobe Reader min. 8-as verziója szükséges, ami ide kattintva letölthető!